Browse "BiS-Conference Papers(학술회의논문)" by Type Article

Showing results 2 to 2 of 2

2
퍼지제어를 이용한 냉연공정 형상제어 시뮬레이션

정, 종엽; 임, 용택; 이, 광형; 진, 철제; 이, 해영; Jung, Jong-Yeob; Im, Yong-Taek; et al, 대한기계학회논문집, Vol.18, No.2, pp.302-312, 1994

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0