Browse "EE-Conference Papers(학술회의논문)" bySubjectData distribution management

Showing results 1 to 1 of 1

1
IEEE 1516 HLA/RTI 표준을 만족하는 데이터 분산 관리 모듈의 설계 및 구현

안, 정현; 홍, 정희; 김, 탁곤; Ahn, Jung Hyun; Hong, Jeong Hee; Kim, Tag Gon, 한국 시뮬레이션 학회 논문지, Vol.17, No.2, pp.21-29, 2008-07-06

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0