Browse "GT-Journal Papers(저널논문)" byAuthorZhuang, Weichao

Showing results 1 to 2 of 2

1
A survey of powertrain configuration studies on hybrid electric vehicles

Zhuang, Weichao; Li (Eben), Shengbo; Zhang, Xiaowu; Kum, Dongsukresearcher; Song, Ziyou; Yin, Guodong; Ju, Fei, APPLIED ENERGY, v.262, 2020-03

2
Optimal Engine Starts of an Input-Split Hybrid Electric Vehicle

Zhuang, Weichao; Kum, Dongsukresearcher; Peng, Huei; Wang, Liangmo; Li, Daofei, SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ALTERNATIVE POWERTRAINS, v.4, no.2, pp.343 - 351, 2015-07

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0